پول و سرمایه

چقدر سفته و برات در ۱۴۰۰ فروخته شد؟

چقدر سفته و برات در ۱۴۰۰ فروخته شد؟

طبق اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته بالغ بر ۱۴۳.۱ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۷۰.۷ درصد افزایش نشـان می‌دهد.

در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۴ و  ۶۱.۸ درصد افزایش یافت. همچنین در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۴۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین، در دوازدهمین ماه سال جاری معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۷۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۳.۵ و ۳۸۲.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۳۶ و ۴۵.۸ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد ۴۷.۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۱۳۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در اسفندمـاه ۱۴۰۰ به عدد ۶۰۱.۸ رسید که عدد شاخص مذکور در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۲ بوده است. علاوه بر این، در ۱۲ ماهه سال گذشته معادل ۶۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۴۴۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۱.۷ و ۲۰۰.۲ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۲.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۸۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۱۲ ماهه سـال ۱۴۰۰ به عدد ۲۷۹.۳ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۹.۴ بوده است.

منبع: ایسنا

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید