بازار

تولید گوشت قرمز افزایش یافت

تولید گوشت قرمز افزایش یافت

نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد ۱۳۹۹ جمعاً ۳۷,۱ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

 

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد ۱۳۹۹ جمعاً ۳۷,۱ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۱,۴ هزار تن، ۵۷.۷ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۲.۳ هزار تن، بز و بزغاله با ۲.۷ هزار تن و سایر انواع دام با ۶۶۹.۷ تن، به‌ترتیب ۳۳.۲ درصد، ۷.۳ درصد و ۱.۸ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

 

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۳۹۹ با ماه مشابه سال ۱۳۹۸، نشان‌دهنده افزایش ۴۱ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ برای گوسفند و بره ۳۵ درصد، برای بز و بزغاله ۲۹ درصد، برای گاو و گوساله ۴۹ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۰۶ درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر ۴۲ درصد کاهش داشته است.

 

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به تیر ۱۳۹۹ در حدود ۲,۵ درصد افزایش داشته است.