خدمات «ارتباط با مشتریان ایرانسل ویژۀ ناشنوایان» افتتاح شد