سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
پول و سرمایه

حمایت از کارگران فاقد بیمه و ساختمانی در ایام کرونا

حمایت از کارگران فاقد بیمه و ساختمانی در ایام کرونا

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران می گوید بسیاری از مشاغل خدماتی و فعالیتهای ساختمانی به دلیل گسترش کرونا با رکود و وقفه مواجه شدند و چون فاقد بیمه هستند، نتوانستند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

هادی ابوی اظهار کرد: علیرغم آنکه صاحبان بسیاری از کسب و کارها مشمول پرداخت تسهیلات کرونا و بیمه بیکاری ایام کرونا شدند ولی کارگران ساختمانی و فصلی، دستفروشان و کارگران واحدهای زیرپله ای از این مزایا محروم ماندند و به دلیل عدم حمایت معیشت آنها دچار مشکل شد.

وی ادامه داد: به جز توزیع بسته های معیشتی از سوی خیرین، نیروهای بسیج، کمیته امداد و بهزیستی، مورد حمایت دیگری واقع نشده اند و تسهیلات حمایتی کرونا شامل حالشان نشده است.

تاثیر کرونا بر مشاغل خدماتی و فعالیتهای ساختمانی
 
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار اظهار کرد: به دلیل شرایط اقتصادی و تاثیر کرونا بر بازار کار بسیاری از فعالیتهای ساختمانی و کسب و کارهای خدماتی با مشکل مواجه شده اند و طبیعی است که در چنین شرایطی کارگران فاقد بیمه که عمدتا در کارگاههای زیرپله ای کار می کنند ناچارند برای از دست ندادن کار و وابسته بودن معاش به حقوق دریافتی، وضعیت بیمه خود را از کارفرما پیگیری نکنند.
 

کارگران فاقد بیمه عمدتا افراد غیربومی و حاشیه نشین هستند 

ابوی بخش اعظمی از کارگران فاقد بیمه را افراد غیر بومی و از حاشیه شهرهای دور و نزدیک دانست که برای تامین معاش خانواده به شهرهای بزرگ می آیند و گفت: با توجه به آنکه تعداد بازرسان کار و تامین اجتماعی برای مراجعه و بازرسی کارگاهها زیاد نیست لازم است برای شناسایی این دسته از کارگران از ظرفیت انجمنها و تشکلهای صنفی کارگری استفاده شود.

شیوع ویروس کرونا در ماههای گذشته فعالیت بسیاری از کسب و کارها از جمله صنوف خدماتی را مختل و دچار مشکل کرد و بر همین اساس برنامه حفظ اشتغال بنگاهها و حمایت از کارگران بیکار شده برای مقابله با اثرات کرونا بر بازار کار در پیش گرفته شد؛ با این حال مقامات کارگری می گویند کارگران ساختمانی، کارگران فصلی و مشاغل زیرپله فاقد بیمه هنوز از تسهیلات حمایتی پیش بینی شده در ایام کرونا بهره مند نشده اند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید